BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1- DERNEĞİN ADI:

“ÇANAKKALE KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ” dir.

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ ve ADRESİ:

Derneğin merkezi Ankara olup Adresi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

No:42     Kat : 6      Daire: 12    Maltepe / Ankara’dır.

Şubesi Yoktur

MADDE 3- DERNEĞİN AMACI:

Çanakkale Merkez ve İlçeleriyle Köylerinin kültür değerlerini korumak, geliştirmek, zenginleştirmek ve bunları Ankara’daki üyeleri arasında yaşatmak; Çanakkale Savaşları Şehitlerinin anısını yaşatmak ve bu konularda sosyal, bilimsel çalışmalar yapmak; ekonomik gelişmelerini bir bütün halinde ele alarak ülke kalkınması ile dengeli bir biçimde uygulanmasına katkıda bulunmak; doğal zenginliklerini korumak; Ankara’daki Çanakkalelilerin hemşerilik duygularını geliştirmek, diğer illerdeki Çanakkale Dernekleriyle işbirliği yapmak, dayanışma ve yardımlaşmalarını pekiştirmek;  yetişmiş ve başarılı olmuş insan gücünü değerlendirmek;  sosyal faaliyetleri desteklemek; Ankara’da öğrenim gören Çanakkaleli öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak ve burs ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak; mevzuat çerçevesinde projeler üreterek Avrupa Birliğinin fonlarından yararlanmak için projeler üretmek; Derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik dernek eklentilerini kurup işletmek; sandık kurmak ve işletmek; birlik ve beraberliği pekiştirecek lokaller açmak ve işlettirmek; yurt, pansiyon inşa etmek veya kiralamak ve işletmek; gerektiğinde platformlara katılmak; Çanakkale ile ilgili ulusal veya uluslar arası konferans, panel veya sempozyumları ve literatürü izlemek; bu ve benzer konulardaki akademik çalışmaları desteklemek; Çanakkaleye ait olup yurt dışında bulunan arkeolojik zenginliklerin  asli mahallerine  iadesi ile ilgili gerekli kurumlarla işbirliği yapmak; amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz  mallar edinmek; Derneğin kamu yararı dernekler statüsüne alınmasına çalışmaktır.

MADDE 4- DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Çanakkale İli ve İlçelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik hususiyetleri ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yapılanları teşvik etmek ve desteklemek ile;

 1. 4.1) Yöre gençlerinin Türk Milletinin örf, adet, anane ve geleneklerine uygun olarak vatana, millete faydalı birer fert olarak yetişmeleri için maddi ve manevi şartları hazırlayıp destek sağlamak,
 2. 4.2) İl ve ilçelerin kalkınmasına yönelik olarak ili ve ilçelerin ekonomik yapısı, ülke içerisindeki yeri ile ilgili sektör bazında sanayi envanteri çıkarmak, iş kolu önceliklerini tespit etmek, il ekonomisinin canlandırılması, istikrarlı bir ekonomi ortamı hazırlanması için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
 3. 4.3) Çanakkale deniz ve kara savaşları ile ilgili her türlü kültürel etkinlikleri düzenlemek,
 4. 4.4)  Derneğin amaçlarına uygun taşınır taşınmaz mal alınmasını sağlamak,
 5. 4.5) Çanakkale ile ilgili derneklere hibe veya borç vermek suretiyle para ve mal yardımında bulunmak,
 6. 4.5) Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel, sağlık moral, turizm, tanışma, spor, teknik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, yardımcı olmak, öneriler hazırlamak ve bunları her türlü mali kaynak ve imkânlarla da destekleyerek çözüme kavuşturmak ve ayrıca karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı artırmaktır.
Bu konuların hayata geçirilmesi içinde;
 1. Açık kapalı yer toplantıları, konferans, panel, seminer ve sempozyumları,
 2. Üyelerine yönelik geziler, gün-gece ve şenlikler ile, müzik, el sanatları vb.  etkinlikleri,
 3. Gençleri için yetiştirme ve hazırlama kurslarını,
 4. Komite ve komisyonlar kurarak inceleme ve araştırmaları,
 5. Gazete, dergi, broşür ve kitap v.b. yayınlar çıkartılmasını,
 6. Aynı amaçlı kurum, kuruluş, oda ve derneklerle iş birliği yapılmasını,
 7. Taşınır taşınmaz mal alınmasını,
 8. Avrupa Birliğinin vereceği çeşitli fonlardan ilgili çalışmaları, düzenler ve düzenletir.

Bu maddede tanımlanan tüm etkinliklerin düzenlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Tüzüğün tamamını okumak için tıklayın